Algemene voorwaarden


 

Artikel 1.  Begripsbepalingen

1.1.         “Opdrachtgever”: Een natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Vaande heeft gesloten of beoogt te sluiten.  

1.2          “Overeenkomst”: Iedere afspraak tussen

Partijen in het kader waarvan Vaande jegens Opdrachtgever heeft verbonden tot levering van Producten.

1.3          “Offerte”: Een aanbieding en/of prijsopgave van Vaande aan Opdrachtgever. 

1.4          “Partijen”: Vaande en Opdrachtgever.

1.5          “Producten”: De in het kader van de Overeenkomst door of namens Vaande te leveren zaken.

1.6          In deze algemene voorwaarden zullen bovenstaande begrippen worden geformuleerd met een hoofdletter. 

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Vaande en iedere gesloten Overeenkomst. 

2.2          Deze algemene voorwaarden zullen bij iedere Offerte als bijlage worden toegevoegd.

2.3          Vaande behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging schriftelijk of elektronisch op de hoogte gesteld. 

2.4          Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan schriftelijk worden afgeweken door Partijen. 

2.5          Bij acceptatie van de Offerte / Overeenkomst wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de opgenomen bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3.  Offertes

3.1          Alle Offertes zijn en blijven geheel vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. 

3.2          De Offerte komt na dertig (30) dagen van rechtswege te vervallen, indien geen aanvaardingstermijn is opgenomen. 

3.3.         Vaande kan niet aan haar Offerte worden gehouden, indien is gebleken dat de Offerte, of een bepaling die betrekking heeft op de Offerte, onjuistheden

/vergissingen bevat. 

3.4          De prijzen in de Offerte zijn exclusief Btw, tenzij anders is vermeld. 

3.5             Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een

Offerte.  

3.6          Een Offerte is een enkele aanbieding en geldt niet voor toekomstige bestellingen. Voor toekomstige bestellingen dient een nieuwe Offerte aangevraagd te worden, tenzij anders is overeengekomen.  

Artikel 4. Overeenkomst

4.1          Een Overeenkomst komt enkel tot stand na acceptatie en ondertekening van Partijen.

4.2          De Overeenkomst geldt enkel ten aanzien van de levering van Producten en niet voor de installatie van Producten. 

4.3          Vaande is nimmer gehouden aan het verrichten van prestaties die zich buiten de omvang van de Overeenkomst begeven. 

4.4.         Indien Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit is hij naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

4.5          Afwijkende afspraken in de Overeenkomst ten aanzien van deze algemene bepalingen zullen te allen tijde voorgaan. 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

5.1          Indien blijkt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst dat wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, zullen Partijen tijdig en onderling in overleg treden. De Overeenkomst zal eventueel hiernaar worden aangepast.

5.2          Vaande is nimmer verplicht tot het vergoeden van een schadevergoeding, indien de situatie in lid één (1) van dit artikel zich voordoet. 

5.3          Prijsverhogingen door Btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend aan Opdrachtgever. 

5.4          Indien factoren die de prijs van zonnepanelen bepalen een prijswijziging ondergaan, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch binnen twee (2) maanden te ontbinden, indien de prijsstijging meer dan 5% bedraagt. 

5.5          De situatie beschreven in lid vier (4) is niet van toepassing, indien slechts een Offerte is verstuurd aan Opdrachtgever. 

5.6          Na het sluiten van de Overeenkomst zal door Vaande aan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een factuur verstuurd worden. 

Artikel 6. Betaling

6.1          De betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voltooid. 

6.2          Opdrachtgever is verplicht tot het verrichten van een aanbetaling na het sluiten van de Overeenkomst ten hoogte van 20% van de totaalsom, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.3          Indien de betalingstermijn, zoals bedoeld in lid één (1) van dit artikel is verstreken, stuurt Vaande aan Opdrachtgever een betalingsherinnering. Op dit moment is Opdrachtgever in gebreke. De betaling dient na de herinnering binnen veertien (14) dagen te zijn voltooid.

6.4          Indien de termijn, zoals bedoeld in lid drie (3) van dit artikel is verstreken zonder nadere ingebrekestelling, is Vaande gerechtigd tot invordering van het verschuldigde. De daarbij komende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

6.5          Indien sprake is van de situatie, zoals bedoeld in lid drie (3) van dit artikel, is Vaande gerechtigd tot het verrekenen van de wettelijke rente vanaf het moment dat de in dit lid bepaalde termijn is verstreken tot het moment van voltooiing van de betalingsverplichting. 

6.6          Opdrachtgever kan nimmer beroep doen op de door hem betaalde aanbetaling, ongeacht de reden.

Artikel 7. Annulering, Opschorting, Ontbinding

7.1          Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst tot veertien (14) dagen na ondertekening te annuleren. 

7.2          Indien Opdrachtgever na vierentwintig (24) uur na ondertekening van de Overeenkomst gebruik maakt van het recht tot annulering, kan Opdrachtgever, na beslissing van Vaande, gehouden worden tot betalen van een vergoeding ter hoogte van 15% van de hoofdsom, zoals vermeld op factuur. 

7.2          Indien Vaande redelijkerwijs het vermoeden heeft dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen, is Vaande bevoegd tot opschorting van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang. 

7.3          Indien de Overeenkomst redelijkerwijs naar feiten en omstandigheden niet kan worden nagekomen, is Vaande bevoegd tot opschorting van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang. 

7.4          Indien Opdrachtgever de betaling niet kan nakomen, of surseance van betaling heeft aangevraagd, of tot een faillissement is verklaard of niet over haar eigen vermogen kan beschikken, is Vaande bevoegd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

7.5          Indien de Overeenkomst wordt opgeschorst of ontbonden is Vaande nimmer gehouden tot betaling van een schadevergoeding voor de schade die hierdoor is ontstaan. 

7.6          Indien de schuld van de opschorting of ontbinding bij Opdrachtgever ligt, is Opdrachtgever verplicht tot het vergoeden van directe of indirecte schade die hierdoor is ontstaan. 

Artikel 8.  Overmacht

8.1          Vaande is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 

8.2          Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden alle van buiten komende oorzaken waarop Vaande geen invloed heeft en die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken. Hieronder is mede begrepen extreme weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid van personeel, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlogsdreiging en oorlog, cybercriminaliteit, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen, omstandigheden dat door ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs of andere partijen waarvan Vaande afhankelijk is failliet gaat, brand en diefstal of verloren gaan van gereedschappen. 

8.3          Vaande is gerechtigd tot het eenzijdig ontbinden van de Overeenkomst, indien de situatie die de overmacht doet ontstaan zich langer dan drie (3) maanden zal voordoen of voordoet. 

8.4          Schade die ontstaat als gevolg van overmacht kan nimmer voor rekening komen van Vaande. 

Artikel 9.  Garantie

9.1          Alle verkochte Producten kunnen bij levering of afhaling getest worden en aan Opdrachtgever kan een illustratie getoond worden, indien hier vraag naar is. Hierdoor is werking van de Producten bekend bij Opdrachtgever. 

9.2          Op Producten is alleen garantie van toepassing, indien dit expliciet is overeengekomen.

9.3          Vaande waarborgt de zorg dat de Producten voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever. 

Artikel 10. Functionaliteit

10.1        De Producten worden te allen tijde werkend geleverd of opgehaald. 

10.2        De Producten worden te allen tijde getest, voordat deze de opslag verlaten. Indien er na de levering schade ontstaat aan de Producten, is Vaande niet meer verantwoordelijk.

Artikel 11. Verplichtingen van opdrachtgever

11.1               Opdrachtgever is verplicht tot het tijdig, volledig en eventueel op een door Vaande aangewezen wijze overhandigen van alle redelijkerwijze relevante informatie aan Vaande.

11.2        Opdrachtgever is verplicht tot het nemen van maatregelen voor de optimalisatie van de uitvoering van de Overeenkomst. 

11.3        Opdrachtgever is verplicht tot het doen van een zo spoedig mogelijke mededeling aan Vaande van alle feiten en omstandigheden die zich, al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst, openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. 

11.4        Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de installatie van de Producten. Na de installatie dient Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Vaande is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit een ondeugdelijke of onjuiste installatie. 

11.5        Onder het bepaalde in lid vijf (5) van dit artikel vallen alle vormen van schade, die bepaald zijn door de wet. 

Artikel 12. Klachten

12.1        Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk schriftelijk of elektronisch te worden ingediend.

12.2        Klachten omtrent gebreken die tijdens de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbaar of anderszins niet-kenbaar gebreken, dienen binnen tien (10) dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen tien (10) dagen nadat Opdrachtgever redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van het gebrek, schriftelijk of elektronisch worden gemeld. 

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

13.1        Vaande is nimmer gehouden tot het betalen van aanvullende of vervangende schadevergoeding, tenzij de schade gevolg was van opzet of grove schuld van Vaande.

13.2        In geval van opzet is Vaande nimmer behouden tot het betalen van gevolg- of indirecte schade.  

13.3        Indien Vaande verplicht is tot het betalen van een schadevergoeding zal de schadevergoeding nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van het Product, dat de schade heeft veroorzaakt. 

13.4        Opdrachtgever vrijwaart Vaande tegen eventuele aanspraken van derden.  

13.5        Vaande is nimmer aansprakelijkheid voor schade ontstaan, doordat zij is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste informatie. 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

14.1        Vaande zal eigenaar blijven van de Producten tot het moment dat Opdrachtgever de totale hoofdsom, zoals vermeld op de factuur, heeft voldaan.

14.2        Opdrachtgever is niet bevoegd om Producten onder eigendomsvoorbehoud te verkopen, verpanden of op andere wijzen te bezwaren.  

14.3        Indien derden beslag leggen op Producten waarop eigendomsvoorbehoud rust, danwel rechten daarop willen doen vestigen of doen gelden, of na het uitspreken van een faillissement van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht om Vaande hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. 

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1        Partijen zijn niet bevoegd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, zonder schriftelijke toestemming.

15.2        Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.3        Partijen dienen maximale inspanning te tonen voor het onderling beslechten van geschillen.

15.4        Geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.

15.5        Het bepaalde in lid vier (4) is niet van toepassing, indien dwingend recht anders bepaald.